Dowiedz się więcej...

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - powszechnie znane jako ubezpieczenie OC - chroni kierowców przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom. W ramach obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej to Ubezpieczyciel odpowiada za wszelkie szkody powstałe przez sprawcę zdarzenia, bądź kolizji drogowej. Pokrywa zatem zarówno koszty wyrządzonych szkód osobowych, jak i zniszczonego, utraconego lub uszkodzonego mienia.Wśród szkód osobowych wymienić można zarówno rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała oraz śmierć. Z jednej strony ubezpieczenie jest gwarancją zaspokojenie roszczeń poszkodowanego, jak również pełni rolę ochrony majątku sprawcy szkody. Należy pamiętać, że obszar odpowiedzialności Ubezpieczyciela reguluje Ustawodawca odpowiednimi aktami prawnymi.

Kiedy zadziała ochrona ubezpieczeniowa?

Najczęściej z ochrony ubezpieczeniowej korzystają sprawcy zdarzenia, ponieważ polisa pokrywa wyrządzone przez nich szkody. Poszkodowani również mogą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z własnego ubezpieczenia OC niemniej jest to mało popularne rozwiązanie. O wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC można wnioskować w sytuacji:

 • zderzenia pojazdu z innym pojazdem, które wystąpiło na jezdni, drodze nieutwardzonej oraz na parkingu,
 • potrącenia zarówno pieszego, rowerzysty jak i zwierzęcia,
 • uderzenia w budynek, obiekt publiczny (znak drogowy), czy infrastrukturę zewnętrzną (ogrodzenie, brama).

Ochrona obejmuje szkody powstałe nie tylko w związku z ruchem pojazdu, a także powstałe:

 • bezpośrednio w momencie załadowywania i rozładowywania pojazdu,
 • podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego przy otwieraniu i zamykaniu drzwi,
 • w trakcie zatrzymywania, postoju lub garażowania.

Należy pamiętać, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody, które:

 • zostały wyrządzone przez kierującego właścicielowi lub współwłaścicielowi pojazdu, poza szkodami na osobie,
 • wynikają z przewożonych przesyłek lub bagażu,
 • dotyczą utraty mienia takiego jak gotówka, biżuteria, papiery wartościowe i tym podobne,
 • prowadzą do zniszczenia bądź skażenia środowiska naturalnego.

Jakie wydatki pokrywa OC?

Równie istotną kwestią jest dochodzenie odszkodowania za straty materialne i za zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę z polisy OC sprawcy wypadku. Osoba poszkodowana może zwrócić się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy zarówno o zwrot kosztów naprawy zniszczonego pojazdu jak i tzw. rekompensatę kosztów poniesionych na powrót do zdrowia. Katalog świadczeń, które przysługują poszkodowanemu jest obszerny i obejmuje zarówno odszkodowania komunikacyjne jak i odszkodowania powypadkowe:

 • naprawdę pojazdu,
 • zapewnienie pojazdu zastępczego na moment naprawy,
 • usługę holowania,
 • koszty badania technicznego,
 • akcję służb ratunkowych,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz adaptacji mieszkania,
 • zapewnienie dożywotniej renty zdrowotnej,
 • zwrot utraconych zarobków.

Poza świadczeniami dotyczącymi strat materialnych poszkodowany może wnioskować o wypłatę zadośćuczynienia w formie pieniężnej, jako rekompensatę za doznane urazy psychiczne i fizyczne wynikające z wypadku komunikacyjnego. W przypadku śmierci poszkodowanego świadczenie te jest wypłacane członkom rodziny i ma charakter rekompensaty za wyrządzoną krzywdę.